Reklamačný poriadok

Spoločnosť R321, s. r. o., IČO: 51 811 057, Hlinkova 38, Košice 040 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 44327/V (ďalej len Realitná kancelária alebo spoločnosť) vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok. Štatutárny orgán/konateľ : Ing. Ján Hudák, daľej len „konateľ“ .

Reklamačný poriadok definuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti  Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient - spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu poskytnutej služby.

 • Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v sídle spoločnosti písomne na adrese: R321, s.r.o., Hlinkova 38, 04001 Košice. Taktiež mailom na adrese: hudak@reality321.sk
 • Spotrebiteľom sa rozumie akákoľvek fyzická, prip. právnická osoba , ktorej spoločnosť poskytuje svoje služby na základe príslušnej zmluvy.
 • Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na overenie správnosti, kvality prip. rozsahu poskytovanej služby Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.   
 • Spotrebiteľ má práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 • Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Vybavenie reklamácie sa vybaví ihned, ak je to možné. V iných, odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybavovať aj dlhšiu dobu, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.
 • Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.
 • Spoločnosť pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailom, spoločnosť doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 • Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže sa obrátiť na konateľa spoločnosti so žiadosťou o opätovné prešetrenie reklamácie.
 • Spoločnosť o ukončení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Spoločnosť môže na základe zmien zákonov, svojej obchodnej politiky a vývoja podnikatelského prostredia tento reklamačný poriadok meniť a dopĺňať.

Tento reklamačný poriadok platí od 1.8.2018

© Reality 321, vytvorilo WEBIO on WS